امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه سادات زواره
مدیر خدمات پرستاری
لیسانس پرستاری
فاطمه سادات زواره