امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
منوچهرسلیمیان
سرپرست بیمارستان
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
منوچهرسلیمیان
شرح وظایف: