امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تاریخچه بیمارستان

حسین قاسمی
کارشناس روابط عمومی
حسین قاسمی