امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهدی حسن پور
کارشناس تجهیزات پزشکی
مهدی حسن پور