امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محسن ابوالحسنی
مسئول تاسیسات
محسن ابوالحسنی