امروز : 31 اردیبهشت 1403
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ریحان سادات شریعت زاده تکیه
مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان
ریحان سادات شریعت زاده تکیه