امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

3:37:10 PM 1402 / 01 / 04
 

طرحهای تحقیقاتی

عنوان : بررسی مجوزهای سقط جنین صادر شده توسط سازمان پزشکی قانونی کاشان 1387-1382
مجریان : دکتر فریبا مینایی - لیلا شکری زاده
همکاران : ندارد
شماره طرح : 78175
تاریخ تصویب : 24/12/88
تاریخ اتمام طرح: سال 1389

 

عنوان : بررسی ارتباط عوامل خطر با توده های پستان
مجریان : دکتر فریبا مینایی - دکتر منوچهر سلیمیان- دکتر داود خیرخواه
همکاران : حمیدرضا گیلاسی- بهروز مینایی - لیلا شکری زاده - الهه اربابی - مصطفی رضایی - زهرا سادات میری - فاطمه سادات میرحسینی
شماره طرح : 8806
تاریخ تصویب : 15/2/88
تاریخ اتمام طرح: اوایل سال 1390

عنوان : بررسی فراوانی عوامل فردی و بین فردی مرتبط با عود اعتیاد در بیماران دچار اعتیاد مجدد مرکز اعتیاد سروش شهرستان کاشان - سال 1386
مجریان : دکتر منوچهر سلیمیان - دکتر فریبا مینایی - مصطفی رضایی
همکاران : حمیدرضا گیلاسی - حیدر ایمانیان - راحله شبخوان
شماره طرح :8661
تاریخ تصویب : 8/11/86
تاریخ اتمام طرح: سال 1387

 

بعد از سال 90 این مرکز طرح تحقیقاتی نداشته است.