امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

4:17:39 PM 1402 / 01 / 04
 

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل 
 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد بهبود کیفیت: معین صباغیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه


معرفی واحد

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری و ایمنی بیمار به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد..


تعریف شغل

مسئول بهبود کیفیت و استانداردسازی وظیفه طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تأکید بر استقرار و تداوم استانداردهای سازمان استاندارد بین المللی را در واحدهای مختلف مدیریتهای درمان و مراکز تابعه بر عهده دارد و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.


شرح وظایف و مسئولیت ها

 

 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
   
 • تدوین در همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
   
 • تصویب و ابلاغ دستورالعمل و خط مشی و روش های دریافتی از واحدها و بخشهای مختلف بیمارستان
   
 • هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد ها وبخش های مختلف بیمارستان
   
 • طراحی چک لیست و اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
   
 • پیگیری برگزاری تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
   
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی
   
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
   
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات
   
 • نظارت بر اجرای صحیح برگزاری کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات و پایش فصلی آنها
   
 • تدوین تقویم زمان بندی کمیته های بیمارستانی
   
 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
   
 • طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
   
 • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش
   
 • توزیع فرم های داده های شاخصها به بخشها و پیگیری نتایج ان ها
   
 • تجزیه و تحلیل فرم های طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به تیم مدیریت اجرایی
   
 • تجزیه و تحلیل فرم های رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج ان به تیم مدیریت اجرایی
   
 • بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به تیم مدیریت اجرایی
   
 • ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
   
 • برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
   
 • تهیه چک لیست بهبود کیفیت و بازرسی از بخشها و واحدها